با پایتون تاس بنداز

سورس کد برنامه تاس انداختن با پایتون